ГоловнаТехнологіяСтруктура відділуЛабораторія агробіологічних ресурсів кукурудзи і сорго

Лабораторія агробіологічних ресурсів кукурудзи і сорго

Завідувач — Дудка Микола Іванович доктор сільськогосподарських наук.

Основні наукові дослідження відділу:

  • для господарств, які характеризуються різним рівнем ресурсного та матеріально-технічного забезпечення, розробляються технологічні моделі вирощування холодостійких гібридів в ранніх посівах; вирощування кукурудзи із використанням післяжнивних решток попередніх культур, застосування позакореневого підживлення рослин комплексними макро- та мікродобривами, застосування нових машин і знарядь , засобів боротьби з бур’янами, що дає змогу зменшувати виробничі витрати і підвищувати рентабельність виробництва зерна;
  • лабораторія плідно співпрацює з приватним інститутом прикладної біотехнології Radostim (Німеччина), компанією Saaten-Union GmbH (Німеччина), ТОВ «Нутрітех Україна», НВЦ «Реаком» та ін.

Досягнення:

  • розроблена сортова агротехніка вирощування 58 нових гібридів та 27 батьківських форм;
  • встановлено індивідуальні морфо-біологічні відмінності кожної форми по відношенню до строків сівби, рівня густоти стояння рослин, глибини основного обробітку ґрунту та доз добрив;
  • науково обґрунтовані оптимальні агротехнологічні заходи вирощування біотипів кукурудзи з урахуванням рівня затрат, економії енергії і ресурсів, необхідних для одержання економічно доцільного рівня урожайності;
  • обґрунтовано параметри екологічно чистих і безпечних технологій вирощування цукрової і розлусної кукурудзи для дитячого та дієтичного харчування.

Історична довідка

В Інституті науково-дослідні роботи з розробки технології вирощування кукурудзи розпочались в 30-і роки XX століття. Перші результати досліджень висвітлювали вплив осінньої оранки та її глибини на врожай кукурудзи (В.Н. Мартенсен). В 1930 р. вперше проведений науковий аналіз взаємодії погодних факторів, прийомів агротехніки і продуктивності кукурудзи (В. Равич, Б. Соколов).

В 50-60-ті роки під керівництвом д-ра с.-г. наук, проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Д.С. Фільова розроблена і впроваджена у виробництво механізована технологія вирощування кукурудзи квадратно-гніздовим і пунктирним способами.

В 70-80-х роках підрозділом, який очолював д-р с.г. наук, проф., академік ВАСГНІЛ, а згодом УААН і РАСГН В.С. Циков, проводились широкі комплексні дослідження з розробки зональних моделей інтенсивної технології вирощування кукурудзи. В цей період під керівництвом д-ра с.-г. наук, проф., чл.-кор. УААН В.Х. Ківера розроблена технологія вирощування програмованих врожаїв кукурудзи, яка в умовах зрошення дала можливість одержувати 100-120 ц/га зерна цієї культури.

Вагомий внесок в розроблення і впровадження механізованої та інтенсивної технологій вирощування кукурудзи зробили д-ри с.-г. наук М.П. Марков, О.П. Якунін, канд. с.-г. наук М.І. Логачов, І.С. Прокапало, О.К. Пономаренко, Я.П. Сидоренко, В.І. Золотов, І.Д. Канівець та ін.

Широке впровадження в виробництво набули розробки систем різного рівня ресурсного забезпечення технологічних моделей д-ра с.-г. наук Ю.М. Пащенко, в результаті яких удосконалено основні прийоми сортової технології вирощування кукурудзи. Новітні технології дозволяють в різних підзонах степової зони найбільш повно реалізувати генетичний потенціал нових гібридів, підвищити їх урожайність і знизити енергетичні та виробничі витрати.