ГоловнаТехнологіЇСтруктура відділуЛабораторія родючості ґрунтів

Лабораторія родючості ґрунтів

Завідувач — Чабан Володимир Ілліч,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач лабораторії родючості ґрунтів.

Основні напрями наукових досліджень лабораторії:

  • розробка теоретичних основ оптимізації мінерального живлення с.-г. культур;
  • удосконалення механізму формування функціональної стійкості агроекосистеми;
  • моніторинг екологічного стану системи «ґрунт-рослина-добриво».

Досягнення:

  • розроблена комплексна система контролю, діагностики і управління родючістю ґрунтів зони Степу, що сприяє підвищенню ефективності систем застосування добрив та раціональному природовикористанню;
  • розроблена комплексна система контролю, діагностики і управління родючістю ґрунтів зони Степу, що сприяє підвищенню ефективності систем застосування добрив та раціональному природовикористанню;
  • запропоновано сучасні технології відтворення родючості чорнозему і підвищення продуктивності агроекосистем;
  • розроблена система еколого-господарського діагностування вмісту мікроелементів у ґрунті і основних зернових культурах зони Степу;
  • розроблена система оптимізація мінерального живлення зернових культур.

Історична довідка

Дослідження ефективності добрив розпочато у 30-і роки ХХ століття. Вивчали реакцію с.-г. ку-льтур на основні види мінеральних добрив і гною (Г.С. Гоппе). Досліджувались способи меліорації солонцюватих ґрунтів (С.П. Семенова-Забродіна, З.О. Неред).

Продовж 50-80-х років теоретично обґрунтовано доцільність впровадження динамічної систе-ми удобрення сівозміни і монокультури. Велику увагу приділено кругообігу макро- і мікроелементів в системі ґрунт-рослина. Визначені обсяги втрат та умови збереження родючості чорноземів. Встанов-лено ефективний склад простих і складних туків, доз, строків і способів їх внесення під провідні куль-тури, оптимальне насичення сівозміни добривами. Досліджено морфологію, фізико-хімічні та агрофі-зичні властивості зональних ґрунтів та їх зміни під впливом добрив, сівозмін, обробітку, ходових сис-тем тракторів. Проведенням досліджень керували д-ри с.-г. наук Ю.К. Кудзін, Й.К. Артюхов, А.Я. Гет-манець, Ю.Є. Кізяков, І.Д.Філіп’єв. Вагомий внесок здійснили канд. с.-г. наук І.В. Ярошевич, Н.О. Чер-нявська, Г.В. Рябушко, М.Г. Лютий, В.Т. Пашова, М.В. Гніненко та ін.

З 90-х років дослідження проводяться на основі агроекологічного моніторингу. Вивчено вплив антропогенних факторів на родючість чорнозему і якість продукції. Розроблена система контролю, діагностування і управління родючістю ґрунтів зони Степу. Створена база даних агрохімічних показників зональних ґрунтів. Обґрунтовано параметри змін гумусного стану, поживного режиму, мікроелементного складу ґрунту залежно від інтенсивності землеробства (В.Ю. Коваленко, В.І. Чабан, Л.М. Скрипник, С.П. Клявзо, С.М. Крамарьов, В.В. Клейн, О.Ю. Подобед).

На сьогоднішній день проблемами розробки принципів і методів управління продукуючими процесами, реалізації високого біологічного потенціалу сучасних інтенсивних сортів і гібридів с.-г. рослин на основі відтворення родючості ґрунтів працюють співробітники лабораторії В.І. Чабан, О.Ю. Подобед, Н.В. Ковальова, Т.М. Шайтор.