ГоловнаАспірантура


Підготовка наукових кадрів в ДУ Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Підготовка наукових кадрів в Інституті ЗГ

Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в ДУ Інститут зернових культур НААН України є аспірантура та докторантура.

Інститут здійснює підготовку докторів філософії, згідно з отриманою ліцензією МОН України на відповідну освітню діяльність за акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітньо-науковою програмою, та докторів наук за науковими програмами в галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 – Агрономія.

При Інституті функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада Д 08.353.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук зі спеціальностей 06.01.05 – селекція і насінництво та 06.01.09 – рослинництво. Спецрада у своєму складі має 16 докторів сільськогосподарських наук. Серед членів спецради 11 професорів, 2 академіка НААН України та член-кореспондент НААН України.

На підставі клопотань до Міністерства освіти і науки України при Інституті утворюються спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 – Агрономія.

Додаткову інформацію можна отримати:

по тел.: (0562) 36-26-18; (095) 07-10-448;

e-mail: d08.353.01@gmail.com; tet.mtv.ru@gmail.com