ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїХалак Віктор Іванович

Халак Віктор Іванович

Халак Віктор Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, доктор філософії.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 20 квітня 1961 року.

Освіта – вища (Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1984 р).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження рівня адаптації та фенотипового прояву полігеноспадкових ознак у свиней різного еколого – генетичного походження;
 • дослідження показників росту, розвитку, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різних генотипів, оцінених за ДНК – маркерами (MC4R- геном);
 • удосконалення, розробка та впровадження інноваційних методів оцінки племінної цінності свиней різних генотипів (метод BLUP, оціночні та селекційні індекси).
Контактна інформація: v16kh91@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Патент 66551 Україна, МПК (2011.01) А 01К 67/02 (2006.01), А 61D 19/00. Спосіб визначення вирівняності гнізда свиноматок/ Халак В.І.; заявник патенту Інститут тваринництва центральних районів УААН, власник патенту ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН. - № u 2011007148; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
 2. Халак В. Нова математична модель визначення вирівняності гнізда свиноматок [Електронний ресурс] / В. Халак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2011. – Т. 13, № 2(2). – С. 147-154.
 3. Халак В. І. Біологічні аспекти відтворювальної здатності свиноматок як показник їх адаптації [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. – 2011. – № 1. – С. 162-165.
 4. Волощук В. М. Фізико-хімічний склад м’язової тканини молодняку свиней та її енергетична цінність [Електронний ресурс]/ В. М. Волощук, В. І. Халак, В. Л. Мартюшенко, Ю. М. Луник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2012. – Т. 14, № 3(3). – С. 13-18.
 5. Халак В. І. Якісний склад м’яса та сала молодняку свиней за умови різної варіабельності деяких біохімічних показників сироватки крові [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. – 2013. – № 5. – С. 142-148.
 6. Халак В. І. Ознаки раннього онтогенезу ремонтних свинок та їх подальша продуктивність залежно від класу розподілу свиноматок-матерів за індексом BLUP [Електронний ресурс]/ В. І. Халак, В. Л. Мартюшенко, Т. С. Коваленко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. – 2013. – № 4. – С. 162-168.
 7. Халак В. І. Активність лужної фосфатази та амінотрансфераз сироватки крові молодняку свиней та їх зв'язок з фізико-хімічними та хімічними показниками м’язової тканини та підшкірного сала [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2013. – Вип. 190. – С. 369-375.
 8. Халак В. І. Best linear unbiased predict (BLUP) – ефективний метод визначення племінної цінності свиней [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2013. – Т. 15, № 1(2). – С. 224-229.
 9. Халак В. І. Ознаки власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів та їх зв'язок з показниками білкового обміну і активністю лужної фосфатази [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Біоресурси і природокористування. – 2014. – Т. 6, № 5-6. – С. 94-99.
 10. Халак В. І. Оцінка свиноматок великої білої породи заводського типу "Голубівський" за ознаками відтворювальної здатності [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Науково-технічний бюлетень. – 2014. – № 112. – С. 159-166.
 11. Генетика з біометрією. Практикум/ [М. Г. Повод, Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна, Д. І. Барановський. М. І. Гіль, В. І. Халак, О. В. Черемісова, Н. В. Нежлукченко.] За ред. професора Т. І. Нежлукченко. – Херсон: «Олді плюс», 2015. - 380 с.
 12. Халак В. І. Використання коефіцієнту інтенсивності спаду росту при оцінці свиноматок за рівнем адаптації та ознаками відтворювальної здатності [Електронний ресурс]/ В. І. Халак // Науково-технічний бюлетень. – 2014. – № 112. – С. 159-166.
 13. Халак В. І. Показники якісного складу найдовшого м’яза спини молодняку свиней різних вагових кондицій та їх кореляційні зв’язки [Електронний ресурс]/ В. І. Халак, Ю. М. Луник // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16, № 2. – С. 388-392.
 14. Халак В. Ефективність використання інтегрованих показників для оцінки молодняку свиней за відгодівельними та м’ясними якостями [Електронний ресурс]/ В. Халак // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2015. – № 8. – С. 163-168.
 15. Халак В. И. Показатели собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств свиноматок разной племенной ценности/ В. И. Халак // Зоотехническая наука Беларуси. – 2016. – Т. 51. № 1. – С. 162-169.
 16. Халак В. И. Качественный состав мышечной ткани молодняка свиней универсального направления продуктивности/ В. И. Халак // «Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений» Международная научно-практическая конференция, 10 марта 2017 г. - Семей, Государственный университет имени Шакарима (Казахстан), 2017. – Том 1.-С.98-101.
 17. Халак В. І. Коефіцієнт фенотипної консолідації ознак відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи заводського типу «Голубівський»/ В. І. Халак, В. М. Волощук, Л. В. Засуха // Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату. Тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 25-26 травня 2017 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. Політики та прод. України, Укр. Ін.-т експертизи сортів рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.,2017. - С.202-204.
 18. Халак В.І. Деякі показники вуглеводного і ліпідного обміну та їх зв'язок з якісним складом м’язової тканини молодняку свиней/ В. І. Халак, О. В. Волощук // Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату. Тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 25-26 травня 2017 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. Політики та прод. України, Укр. Ін.-т експертизи сортів рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.,2017. - С.204-205.
 19. Халак В.И. Воспроизводительные качества и уровень адаптации свиноматок крупной белой породы разной эксплуатационной ценности/ В.И. Халак // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства: материалы международной научно-практической конференции / сост. Н.А. Щербакова, А.П. Селиверстова // с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПНИИАЗ», - Соленое Займище, - 2017. - С.1454-1458
 20. Халак В. І. Показники росту та їх зв'язок з фактором продуктивного довголіття свиноматок різного рівня адаптації/ В. І. Халак, Р. С. Сусол, Л. В. Засуха // Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. – Одеса: Одеський ДАУ, 2017. – Вип. 84-1. – С. 98-104.
 21. Халак В. І. Експлуатаційна цінність свиноматок зарубіжного походження різного рівня адаптації/ В. І. Халак // Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринни-цтва. Тези міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Державна установа Інститут зернових культур НААН України. – Дніпропетровськ, ДДАЕУ, 2017. – С.199-202.
 22. Халак В. І. Полігенно - спадкові ознаки свиней зарубіжного походження та рівень їх дискретності/ В. І. Халак // Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва. Тези міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Державна установа Інститут зернових культур НААН України. – Дніпропетровськ, ДДАЕУ, 2017. – С. 202-205.
 23. Халак В. И. Уровень фенотипической консолидации физико-химических свойств мышечной ткани молодняка свиней универсального направления продуктивности с учетом вариабельности некоторых показателей интерьера/ В. И. Халак // Инновационніе технологи в сельском хозяйстве, ветеренарии и пищевой промішленности: сборник научніх статей в 2 Т. – Ставрополь: АҐРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, 2017. – Т.1. – С.378-385.
 24. Халак В. И. Уровень адаптации и фенотипической консолидации свиней зарубежной селекции по признакам с низким коэффициентом наследуемости/ В. И. Халак // Зоотехническая наука Беларуси. Сборник науч. тр. – Том 52. –Часть 1 «Генетика, разведение, селекция, биотехнология размножения и воспроизводство. Технология кормов и кормления, продуктивность» – Жодино, 2017. – С.126-132.
 25. Халак В. И. Особенности роста и продуктивное долголетие свиноматок разного уровня адаптации / В. И. Халак // Реализация методологических и методических идей профессора Б. А. Доспехова в совершенствовании адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Коллективная монография: в 2 т./ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБНУ «Владимирский НИИСХ»; [редкол.: Ильин Л. И. и др.] – Москва – Суздаль, 2017 – Том 2. – С. 218-223.
 26. Халак В. І. Тривалість продуктивного довголіття та рівень адаптації свиноматок універсального напрямку продуктивності/ В. І. Халак, В. С. Козир, В. М. Волощук, Л. В. Засуха // Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ІС і АПВ НААН. – Випуск 69. – Полтава, 2017. – С. 74 -82.
 27. Халак В.І. Продуктивність та ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак свиноматок різної тривалості племінного використання./ В. І. Халак // Зернові культури. – Том 1. - №1. - Дніпро, «Нова ідеологія», 2017. – С. 138 – 142.
 28. Халак В. І. Показники білкового обміну та їх зв'язок з ознаками власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів/ В. І. Халак, О. С. Грабовська, Г. Г. Денис // Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного Інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2017. - Випуск 18, №2. – С. 451 – 457.
 29. Халак В. І. Вік першого осіменіння як показник відтворювальної здатності та рівня адаптації свиноматок / В. І. Халак, О.М. Бордун // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшине, 9 листоп. 2017 р.). – Львів-Оброшине : [Б. в.], 2017. – С.51-52.
 30. Халак В. І. Креатинкіназа сироватки крові як критерій оцінки ремонтних свинок за показниками росту у ранньому онтогенезі/ В. І. Халак, О. М. Бордун // Науово-інформаційний вісник біолого-технологічного факультету. – Вип.9. – Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2017. – С.64-66.
 31. Халак В.І. Фенотипна консолідація ознак відтворювальної здатності свиноматок різної експлуатаційної цінності/ В. І. Халак, В. С. Козир, С. Є. Чернявський, П. Т. Чегорка // Науово-інформаційний вісник біолого-технологічного факультету. – Вип.9. – Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2017. – С.132-136.
 32. Халак В. І. Вікова динаміка ознак відтворювальної здатності свиноматок та їх оцінка за деякими інтегрованими показниками/ В. І. Халак // «Актуальні питання технології продукції тваринництва»: Збірник статей за результатами ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції 26-27 жовтня 2017 року. - Полтава, 2017 – С.136-141.
 33. Халак В. І. Деякі інновації у селекції свиней та результати їх використання/ В. І. Халак, О. М. Бордун // Вісник Сумського НАУ. Серія – Тваринництво – Суми. – 2017. – Вип. 7 (33). – С. 142-146.
 34. Халак В. І. Біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини/ В. І. Халак В.І. О. С. Грабовська, І. В. Лучка, Г. Г. Денис // Біологія тварин. – 2017 – Т. 19, №4. – Львів, Інститут біології тварин. - С. 64-72
 35. Буслик Т. В. Дослідження сили впливу поліморфізму G. 1426G> A гену MC4R на відгодівельні якості свиней великої білої породи/ Т. В. Буслик, В. І. Халак, К. Ф. Почерняєв // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої доктору біологічних наук, професору Головачу В.М. (8-9 грудня 2017 р.) – 2017 – Т. 19, №4. – Львів, Інститут біології тварин. - С.95.
 36. Халак В. І. Показники продуктивності та економічна оцінка використання свиноматок різного рівня експлуатаційної цінності/ В. І. Халак, В. С. Козир, В. М. Волощук // Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ІС і АПВ НААН. – Випуск 70. – Полтава, 2017. – С. 74 - 81.

Загальна кількість наукових праць – 241